รายวิชาสาขา I-AM

คส 7301: ระบบปฏิสัมพันธ์อัจฉริยะ

CI 7301: Interactive Intelligent Systems

วิชานี้แนะนำให้ผู้เรียนได้รู้จักกับแนวทางในการสร้างและพัฒนาระบบปฏิสัมพันธ์รวมถึงระบบอัจฉริยะ ทั้งในแง่มุมของคณิตศาสตร์ สถิติ การประมวลผลสัญญาณ ปัญญาประดิษฐ์ และ การเรียนรู้ของเครื่องจักร โดยหัวข้อบางส่วนของรายวิชาได้แก่ อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง, การแปลงจากสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล, การประมวลผลสัญญาณสำหรับระบบปฏิสัมพันธ์, คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานสำหรับการประมวลผลสัญญาณ, ความน่าจะเป็น, ทฤษฎีเกม, ทฤษฎีการตัดสินใจ, การเรียนรู้ของเครื่องจักรขั้นพื้นฐาน เป็นต้น ทั้งนี้การเรียนการสอนจะมุ่งเน้นที่กรณีศึกษาหรือตัวอย่างที่น่าสนใจของระบบปฏิสัมพันธ์หรือระบบอัจฉริยะ, ข่าวสารล่าสุดในแวดวง, แบบฝึกหัดที่ประยุกต์จากปัญหาจริง, หรือ การฝึกเขียนซอฟต์แวร์ภาคปฏิบัติ

This course introduces mathematics, statistics, signal processing, artificial intelligence and machine learning towards development of interactive and intelligent systems. Topics in this course include, but not limited to, Internet of Things (IoT), digitization, signal processing for interactive systems, basic mathematics and statistics for signal processing, probability, game theory, decision theory, and basic machine learning. All are taught via interesting case studies or applications in interactive or intelligent systems, latest news, problem-driven exercises or hand-on programming practices.

คส 7302: คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชั่น

CI 7302: Computer Graphics and Animation

วิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เห็นภาพรวมของขั้นตอนการประมวลผลภาพกราฟิกส์ โดยเน้นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ด้วย OpenGL การใช้ทรานสฟอรมเมชั่นเมตริกในการเปลี่ยนวัตถุสามมิติไปในทิศทางต่างๆ และ การปรับและเคลื่อนกล้องจับภาพ การประมวลผลวัตถุสามมิติให้กลายเป็นภาพกราฟิกส์สองมิติ การใช้แสงและการลงสีบนวัตถุสามมิติ การนำภาพสองมิติมาวางบนวัตถุสามมิติ แนะนำเทคนิกต่างๆที่นิยมในการสร้างภาพกราฟิกส์ การสร้างภาพเคลื่อนไหว การใช้หลักการฟิสิกส์ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว งานวิจัยในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชั่น การเสนอแนวทางการนำคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไปใช้ในงานต่างๆ ในอนาคต

This course is an introduction to 3D computer graphics. The course will cover both basic theory in mathematics, 3D computer graphics, and how to program for graphic applications using OpenGL. Topics include 3D transformations, camera setting, modeling techniques, rendering techniques, texturing, basic animation and physically-based animation. The programming workshop (Lab) will be also provided as a boot camp for students to gain a basic knowledge of OpenGL for the programming assignments. There will also be guest lectures to give students an overview of computer graphics in research and in business.

คส 7303: การประมวลผลรูปภาพดิจิทัลและคอมพิวเตอร์วิทัศน์

CI 7303: Digital Image Processing and Computer Vision

วิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักและทำความเข้าใจกับศาสตร์แห่งการประมวลผลภาพดิจิทัลสองมิติและคอมพิวเตอร์วิทัศน์สองมิติเพื่อจุดประสงค์ในการดึงข้อมูลหรือสารสนเทศออกจากรูปภาพสองมิติทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้ โดยหัวข้อบางส่วนของรายวิชา ได้แก่ พื้นฐานของการสแกนพิกเซล แบบจำลองสี การแบ่งส่วนภาพ ตัวดำเนินการทางสัณฐาน การดึงรูปทรงทางเรขาคณิตจากรูปภาพสองมิติ ฮิสโตแกรมของรูปภาพสองมิติ การสกัดคุณสมบัติเชิงภาพสองมิติ การรู้จำและการติดตามวัตถุ รวมถึงหัวข้อล่าสุดหรือข่าวคราวที่น่าสนใจในแวดวงวิจัยระดับนานาชาติและในแวดวงตลาดผู้บริโภค ทั้งนี้การเรียนการสอนทั้งหมดจะมุ่งเน้นไปที่การฝึกเขียนโปรแกรมให้เห็นจริงผ่านเครื่องมือหรือไลบรารีการคำนวณที่ได้มาตรฐาน

This course introduces fundamental concepts, related mathematics and recent advance in 2D digital image processing and computer vision for the purpose of extracting information from discrete and continuous 2D digital images. Topics in this course include, but not limited to, basic pixel processing, color models, image segmentation, morphological operators, 2D geometry extraction, 2D image histogram, 2D feature extraction, object recognition and tracking, and cutting-edge topics in both research and commercial aspects. All are taught by hand-on practices using standard programming libraries and tools.

คส 7503: การออกแบบและสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

CI 7503: Software Design and Architecture

ภาษายูเอ็มแอลสำหรับสร้างตัวแบบเชิงวัตถุ การเก็บความต้องการ ตัวแบบยูสเคส การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ การออกแบบเชิงวัตถุโดยใช้ผังภาพกิจกรรม ผังภาพลำดับการทำงาน ผังภาพคลาส ผังภาพองค์ประกอบ และแบบอย่างสำหรับการออกแบบ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์เชิงองค์ประกอบ เชิงข้อความ และเชิงบริการ สถาปัตยกรรมองค์การ

Object oriented concept, unified process, unified model language, requirement engineering, use-case modeling, object oriented analysis and design by using activity diagram, Software Architecture.

คส 7304: การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์

CI 7304: Game Development

วิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักกับพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ และ
แอนิเมชั่น ในการพัฒนาเกม โดยเน้นที่การปฏิบัติในการสร้างเกมขึ้นมาโดยใช้ เครื่องมือ เกมเอ็นจิ้น ในการทดลองและเรียนรู้ โดยปลายภาค ผู้เรียนจะจับกลุ่มสร้างเกมที่ใช้เล่นได้จริงๆ

This course provides fundamentals of game development including computer graphics, computer animation, physically-based animation and simulation, and advanced rendering techniques. The class utilizes a game engine tool as a learning tool for game development. The majority of the classes are implementation-based which includes lots of unity labs. At the end of the semester, the students in this class will team up to develop a big game project.

คส 7305: โลกเสมือนจริง ความเป็นจริงผสม ความเป็นจริงเสริม

CI 7305: Virtual, Mixed and Augmented Realities

วิชานี้แนะนำให้ผู้เรียนได้รู้จักกับเส้นแบ่งระหว่างโลกสองมิติและโลกสามมิติ รวมถึงเส้นแบ่งระหว่างโลกจริงในทางกายภาพและโลกเสมือนภายในคอมพิวเตอร์ เนื้อหาของวิชาจะเป็นการบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ ทั้งคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสื่อประสม ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลรูปภาพ คอมพิวเตอร์วิทัศน์ และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์เข้าด้วยกันเพื่อจุดประสงค์ในการก้าวข้ามหรือแม้แต่ลบเส้นแบ่งระหว่างสองโลกให้เลือนออกไป หัวข้อบางส่วนในรายวิชา ได้แก่ แบบจำลองกล้องรูเข็ม การแคลิเบรทกล้อง คอมพิวเตอร์วิทัศน์สามมิติ การสร้างภาพนิทัศน์สำหรับโลกเสมือนจริง-ความเป็นจริงเสริม-ความเป็นจริงผสม การปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบสามมิติ ข่าวสารความก้าวหน้าล่าสุดที่น่าสนใจในแวดวงวิจัยรวมถึงตลาดผู้บริโภค เป็นต้น ทั้งหมดนี้สอนโดยการฝึกเขียนโปรแกรมจริงผ่านอุปกรณ์ ไลบรารี หรือ ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์มาตรฐาน รวมถึงการลงมือวิจัยด้วยตนเอง การอภิปรายแบบกลุ่ม และการแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผู้ประกอบการจากภาคธุรกิจ

This course introduces borderlines between 2D and 3D worlds, and between real and virtual worlds. Students will learn how these borderlines can be crossed, diminished or eliminated by combining knowledge of mathematics, multimedia, artificial intelligence, image processing, computer vision, and computer graphic. The course includes, but not limited to, basic pinhole camera models, camera calibration, 3D computer vision, VR/AR/MR-specific visualization, 3D interaction techniques, recent advances in VR/MR/AR, and other interesting issues. All are taught by hand-on practices using standard programming libraries or tools, action-based research and discussion, and first-hand experience sharing from outsider guests or practitioners.

คส 7306: กราฟิกส์เชิงสถิติและการสร้างภาพนิทัศน์จากข้อมูล

CI 7306: Statistical Graphics and Data Visualization

วิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักกับกราฟิกส์ทางสถิติและการสร้างภาพนิทัศน์จากข้อมูล การรับรู้ทางทัศนะของมนุษย์ การโกหกด้วยภาพนิทัศน์และกราฟ กราฟิกส์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิก การสร้างภาพนิทัศน์แสดงการแจกแจงของข้อมูล การตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรต่อเนื่องด้วยกราฟและกราฟิกส์สำหรับการวิเคราะห์ถดถอย การสร้างภาพนิทัศน์สำหรับตัวแปรจัดประเภท การสร้างภาพนิทัศน์สำหรับตัวแปรพหุและแผนภาพระแนง การสร้างภาพนิทัศน์สำหรับฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์และสถิติ การสร้างภาพนิทัศน์สำหรับข้อมูลอนุกรมเวลา คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ภาพสามมิติ และภาพเคลื่อนไหว เรขาคณิต การแปลง (Transformation) แสงและเงา สำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวสามมิติเบื้องต้น ภาพเคลื่อนไหวโดยหลักฟิสิกส์ การสร้างภาพนิทัศน์กราฟ

Statistical graphics and data visualization, human visual perception, how to tell a lie with visualization and graphs, graphics for exploratory data analysis, visualization for data distribution, regression graphics, visualization for categorical data, visualization for multivariate data and trellis plot, visualization for mathematical and statistical functions, visualization for time-series data, computer graphics and animation, graphic visualization, and information visualization.

คส 7307: ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และการออกแบบปฏิสัมพันธ์

CI 7307: User Interface and Interaction Design

วิชานี้เป็นการผสมผสานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลางเข้ากับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้าง รวมถึงพัฒนาการออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้ต่อสิ่งประดิษฐ์หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีหนึ่ง ๆ ผ่านการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยกรณีศึกษา การเรียนรู้จากผลงานประดิษฐ์หรืองานคิดค้นวิจัยล่าสุด การแบ่งปันประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ หรือการลงมือปฏิบัติจริง หัวข้อบางส่วนของรายวิชา ได้แก่ ศาสตร์แห่งการรับรู้ การรู้คิด และการกระทำของมนุษย์ หลักการของการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และการปฏิสัมพันธ์ การทดสอบความง่ายในการใช้งานของระบบ เทคนิคการสร้างตัวต้นแบบ ระเบียบวิธีการค้นคว้าวิจัยทางด้านการออกแบบส่วนต่อประสานและปฏิสัมพันธ์ เทคโนโลยีเซ็นเซอร์สำหรับรับอินพุตจากสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีเซ็นเซอร์สำหรับส่งเอาต์พุตออกสู่สิ่งแวดล้อม นวัตกรรมส่วนต่อประสานและการปฏิสัมพันธ์ เป็นต้น

This course blends user-centered creativity thinking and scientific information technology for the purpose of developing or enhancing human-computer interaction (HCI), interactive user interface (UI) and interactive user experience (UX) technological designs. All are taught by the integration of case studies, latest inventions, cutting-edge researches, first-hand experience sharing from practitioners, and hand-on practices. Topics in this course include, but not limited to, human perception-cognition-action science, UI and HCI design rules, usability testing, prototyping, research methodology in UI and HCI, input sensor technologies, output sensor technologies , and innovative UI and HCI.

คส 7308: การออกแบบระบบเทคโนโลยีสื่อประสม

CI 7308: Multimedia Systems Design

วิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสื่อประสมดิจิทัล ได้แก่ ชนิดของข้อมูลสื่อประสมดิจิทัล, การสร้างเนื้อหาสำหรับสื่อประสมดิจิทัล, การสร้างงานศิลปะด้วยสื่อประสมดิจิทัล, ฐานข้อมูลสำหรับการจัดเก็บสื่อประสมดิจิทัล, การบีบอัดข้อมูลสื่อประสมดิจิทัล, การส่งข้อมูลสื่อประสมดิจิทัลผ่านเครือข่าย, การแสดงผลข้อมูลสื่อประสมดิจิทัล, และ การปกป้องข้อมูลสื่อประสมดิจิทัล ทั้งนี้การเรียนการสอนจะเน้นให้ผู้เรียนได้ทำงานกลุ่มเพื่อสร้างระบบสื่อประสมดิจิทัลที่ใช้งานได้จริงขึ้นมาด้วยเครื่องมือมาตรฐานที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

This course introduces a variety of recent digital multimedia technologies regarding their content creation, storage, and distribution. The class covers multimedia data types, representations, databases, compression algorithms, transmission techniques, security techniques, display techniques, media art, and other interesting issues. The course is a project based learning where students are required to team up to develop a multimedia system of their choices using current multimedia frameworks.


สำหรับรายชื่อของวิชาบังคับของหลักสูตรและวิชาเลือกของหลักสูตรอื่นหรือสาขาอื่นที่น่าสนใจ สามารถดูเพิ่มเติมได้ในตารางหน้า รายละเอียดสาขา I-AM