หลักสูตรปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ, คณะสถิติประยุกต์
 • Master of Science Program in Computer Science and Information Systems, Graduate School of Applied Statistics

ชื่อปริญญา

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ)
  Master of Science (Computer Science and Information Systems)
 • วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ)
  M.S. (Computer Science and Information Systems)

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 • คณะกรรมการสภาวิชาการ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
 • สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

วิชาเอกของหลักสูตร

 • วิทยาการข้อมูล (DS: Data Science)
 • การจัดการระบบสารสนเทศ (ISM: Information Systems Management)
 • วิทยาการสื่อปฏิสัมพันธ์ (I-AM: InterActive Media Science)
 • ความมั่นคงสารสนเทศ (ISC: Information Security)
 • สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (SA: Software Architecture)
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS: Computer Science)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 • รายละเอียดตัวเต็มของทั้งหลักสูตร (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2560) สามารถดูได้ ที่นี่
 แผน ก.2แผน ข
รวม37 หน่วยกิต37 หน่วยกิต
วิชาเสริมพื้นฐาน
(ขอยกเว้นการเรียนได้)
ไม่นับหน่วยกิตไม่นับหน่วยกิต
วิชาพื้นฐาน3 หน่วยกิต3 หน่วยกิต
วิชาหลัก6 หน่วยกิต6 หน่วยกิต
วิชาเอกของสาขา12 หน่วยกิต12 หน่วยกิต
วิชาเลือกอย่างน้อย 3 หน่วยกิตอย่างน้อย 12 หน่วยกิต
วิชาสัมมนา1 หน่วยกิต1 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ-3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์12 หน่วยกิต-
การสอบประมวลความรู้ส่วนที่ 1สอบสอบ
การสอบประมวลความรู้ส่วนที่ 2--
การสอบปากเปล่า-สอบ