ติดต่อเรา

อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12 คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์: 02-727-3036 ถึง 02-727-3040
อีเมล์: tanasai AT as.nida.ac.th หรือ thitirat AT as.nida.ac.th

nida_map