รายละเอียดสาขา I-AM

สาขา I-AM vs. สาขา CS (Computer Science)

 • เหมือนกัน คือ มุ่งผลิตบุคลากรที่เป็น programmer / developer
 • ต่างกัน คือ I-AM เหมาะกับผู้ที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาบ้างแล้ว ส่วน CS มีวิชาเสริมพื้นฐานให้สำหรับผู้เรียนที่เขียนโปรแกรมไม่เป็นเลย
 • ต่างกัน คือ I-AM จะเน้นการเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริง (Practical) ประยุกต์ใช้ (Applied) และ เรียนรู้จากปัญหา (Problem-driven)
 • ต่างกัน คือ วิชาบังคับใน I-AM เน้นการต่อยอดจากโปรแกรมที่ “ใช้ได้” สู่โปรแกรมที่ “ฉลาด + ตอบโจทย์ผู้ใช้ + เป็นมิตรกับผู้ใช้”

สาขา I-AM เหมาะสำหรับ

 • นวัตกร Innovator :: คนที่ชอบติดตามและอัปเดตความรู้ด้านนวัตกรรมอยู่เสมอ
 • นักประดิษฐ์ Maker :: คนที่ชอบนำความรู้ต่าง ๆ มาผสมผสานประดิษฐ์เป็นสิ่งใหม่
 • นักพัฒนา Developer :: คนที่ชอบเขียนและพัฒนาโปรแกรม

Core values ในการเรียนของสาขา I-AM

 • I-AM Artistic :: ศิลปะเทคโนโลยี :: วิชาที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ศิลปะหรือ Media Art สำหรับ Artist ที่ชอบศิลปะปฏิสัมพันธ์และเทคโนโลยีการแสดงภาพ 2D/2.5D/3D ต่าง ๆ
 • I-AM Smart :: ระบบอัจฉริยะ :: วิชาที่เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะต่าง ๆ สำหรับ Tech enthusiast ที่ชอบผสมผสาน ความรู้/อุปกรณ์/เซ็นเซอร์ ที่หลากหลายเพื่อสร้างระบบฉลาด ๆ ตามต้องการ
 • I-AM User Centric :: User Experience :: วิชาที่เกี่ยวกับหลักการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีที่มี User เป็นศูนย์กลางเสมอ สำหรับ Tech maker ที่ชอบแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ lean startup และ rapid prototype

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • Designers and developers of interdisciplinary, interactive and creative technology production
 • Tech-entrepreneur
 • Tech-startup
 • UI/UX designer
 • Game developer
 • Multimedia developer
 • Instructors, lecturers or researchers

สรุปรายชื่อวิชาเรียนของสาขา I-AM

 • รายละเอียดของวิชาเอกและวิชาเลือกของสาขา I-AM สามารถดูได้ที่หน้า รายวิชาสาขา I-AM
 • และ ★★ คือ วิชาที่ใช้สำหรับสอบประมวลความรู้ส่วนที่ 1 และ 2 ตามลำดับ
 • รายละเอียดตัวเต็มของทั้งหลักสูตร (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2560) สามารถดูได้ ที่นี่
ประเภทชื่อวิชา
วิชาเสริมพื้นฐานND 4000: Foundation for Graduate Studies (สำหรับนักศึกษาภาคปกติเท่านั้น)
LC 400x: English (ยื่นหลักฐานตามเกณฑ์สถาบันเพื่อขอยกเว้นการเรียนได้)
CI 4003: Object Oriented Programming and Data Structures (ยื่นหลักฐานตามเกณฑ์ของหลักสูตรเพื่อขอสอบยกเว้นการเรียนได้)
CI 4004: Statistics and Probability (ยื่นหลักฐานตามเกณฑ์ของหลักสูตรเพื่อขอสอบยกเว้นการเรียนได้)
วิชาพื้นฐานCI 5001: Strategic Information Technology and EIS Process
วิชาหลักCI 6101: Database Design and Management: Practical Approach
CI 6102: Data Communications and Computer Networks
วิชาเอกของ I-AMCI 7301: Interactive Intelligent Systems    >> ดูรายละเอียดวิชา
CI 7302: Computer Graphics and Animation    >> ดูรายละเอียดวิชา
CI 7303: Digital Image Processing and Computer Vision    >> ดูรายละเอียดวิชา
CI 7503: Software Design and Architecture    >> ดูรายละเอียดวิชา
วิชาเลือกของ I-AMCI 7304: Game Development    >> ดูรายละเอียดวิชา
CI 7305: Virtual, Mixed and Augmented Realities    >> ดูรายละเอียดวิชา
CI 7306: Statistical Graphics and Data Visualization    >> ดูรายละเอียดวิชา
CI 7307: User Interface and Interaction Design    >> ดูรายละเอียดวิชา
CI 7308: Multimedia Systems Design    >> ดูรายละเอียดวิชา
CI 870x: Selected Topics in Computer Science and Information Systems
(รหัสพิเศษสำหรับวิชาเลือกอื่น ๆ ที่เปิดเพิ่มเติมจากวิชาที่มีในเล่มหลักสูตร)
วิชาสัมมนาCI 8001: Seminar in Computer Science and Information Systems
การค้นคว้าอิสระCI 9000: Independent Study
วิทยานิพนธ์CI 9004: Thesis

ลิงก์กำหนดการการรับสมัครสาขา I-AM