ทุนการศึกษา

ทุนเรียนดี (สมัครก่อนเข้าศึกษาต่อ)

ทุนส่งเสริมการศึกษา (ประเภททุนเรียนดี) จำกัดเฉพาะผู้สมัครศึกษาต่อในโปรแกรมปริญญาโทภาคปกติ (เรียนวันธรรมดา) เท่านั้น โดยแบ่งประเภทของทุนออกเป็น 3 ประเภทตาม ประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้แก่

  • ทุนประเภทที่ 1: ยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมทั้งหมด พร้อมสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายรายเดือน 10,000 บาท
  • ทุนประเภทที่ 2: ยกเว้นค่าหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตร
  • ทุนประเภทที่ 3: ยกเว้นค่าหน่วยกิตกึ่งหนึ่งตลอดหลักสูตร

รายละเอียดการรับสมัครกรณีทุนการศึกษาดูได้ที่หน้า การรับสมัคร > ป.โทภาคกลางวันวันธรรมดา ทั้งนี้ในการรับสมัคร 1 ครั้งผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้มากกว่า 1 ประเภท เช่น ยื่นใบสมัครกรณีทุนประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 พร้อมกันในคราวเดียว เป็นต้น ประเภทของทุนที่ผู้สมัครเลือกมาอาจถูกพิจารณาเปลี่ยนให้สูงขึ้นหรือต่ำลงได้ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ทุนอื่น ๆ

ทุนอื่น ๆ สำหรับนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของคณะสถิติประยุกต์แล้ว ได้แก่ ทุนผู้ช่วยสอน (TA) ทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ฯลฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์คณะสถิติประยุกต์