ผลงานเกม Spirit Dragon

ผลงานการพัฒนาเกมส์ แนว RPG ในวิชา Game Development ด้วยเครื่องมือ Unity โดยกลุ่มนักศึกษาปริญญาโท
Jongorn Pikun (คณะสถิติประยุกต์ นิด้า)
Matupoom Meesuay (คณะสถิติประยุกต์ นิด้า)
Suwitpong Kongmee (คณะสถิติประยุกต์ นิด้า)
Krittaya Natkaew (คณะนิเทศศาตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า)
Chanisara Parathai (คณะนิเทศศาตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า)

Spirit Dragon – 3D Game Development

ผลงานการพัฒนาเกมส์ แนว RPG ในวิชา Game Development โดยกลุ่มนักศึกษาปริญญาโท
Jongorn Pikun (คณะสถิติประยุกต์ นิด้า)
Matupoom Meesuay (คณะสถิติประยุกต์ นิด้า)
Suwitpong Kongmee (คณะสถิติประยุกต์ นิด้า)
Krittaya Natkaew (คณะนิเทศศาตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า)
Chanisara Parathai (คณะนิเทศศาตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า)

Posted by InterActive Media science at NIDA on Saturday, 3 September 2016