ผลงานเกม Resident Zombie

Resident Zombie ผลงานการพัฒนาเกมส์แนว First Person Shooter โดยนักศึกษาปริญญาโทภาคพิเศษ นายศุวิชพงศ์ คงมี ในวิชา Game Development ด้วยเครื่องมือ Unity3D

Resident Zombie – 3D Game Development

ผลงานการพัฒนาเกมส์แนว First Person Shooter จากนักศึกษาปริญญาโทภาคพิเศษ นายศุวิชพงศ์ คงมี ในวิชา Game Programming โดยใช้ Unity3D

Posted by InterActive Media science at NIDA on Saturday, 3 September 2016