อบรม: Image Processing and Computer Vision using OpenCV รุ่นที่ 1

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 คณะสถิติประยุกต์ จัดโครงการอบรมสถิติประยุกต์เพื่อชุมชน (ฟรี) เรื่อง Image Processing and Computer Vision Using OpenCV รุ่นที่ 1 โดยมี อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้