การรับสมัครนักศึกษาเรียนสมทบเฉพาะบางรายวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร 3 กรณี

 1. นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 4 (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชานั้น ๆ )
 2. ผู้สนใจที่มีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 3. ศิษย์เก่าหรือศิษย์ปัจจุบันของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กำหนดการรับสมัครล่าสุด

 • ภาคการศึกษาที่ 1 (เปิดเรียนต้นเดือนสิงหาคม): สมัครเรียนสมทบได้ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง ต้นเดือนสิงหาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 2 (เปิดเรียนต้นเดือนมกราคม): สมัครเรียนสมทบได้ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง ต้นเดือนมกราคม

   
  ป.โทภาคปกติ 2/2561
  ป.โทภาคพิเศษ 2/2561
  เริ่มเรียนต้นเดือนมกราคม 2562
  CI 7301: Interactive Intelligent Systems
  ไม่เปิด
  ไม่เปิด
  CI 7302: Computer Graphics and Animation
  ไม่เปิด
  เปิด
  CI 7303: Digital Image Processing and Computer Vision
  ไม่เปิด
  เปิด
  CI 7503: Software Design and Architecture
  เปิด
  ไม่เปิด
  CI 7304: Game Development
  ไม่เปิด
  ไม่เปิด
  CI 7305: Virtual, Mixed and Augmented Realities
  ไม่เปิด
  ไม่เปิด
  CI 7306: Statistical Graphics and Data Visualization
  เปิด
  เปิด
  CI 7307: User Interface and Interaction Design
  ไม่เปิด
  ไม่เปิด
  CI 7308: Multimedia Systems Design
  ไม่เปิด
  ไม่เปิด
  CI 8708: Advanced Digital Multimedia Technologies
  ไม่เปิด
  เปิด
 • ติดตามรายวิชาที่เปิดในแต่ละภาคการศึกษาได้ที่หน้า นักศึกษาปัจจุบัน ของเว็บไซต์คณะสถิติประยุกต์ หรือ โทรศัพท์สอบถามโดยตรงที่คณะสถิติประยุกต์ 02-7273036-40 (ในเวลาราชการ)
 • สำหรับนักศึกษาสมทบควรยื่นใบสมัครก่อนวันแรกของการเรียนการสอน หรือ อย่างช้าภายในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอน

ช่องทางการสมัคร

 • กรอกใบคำร้องและยื่นเอกสารการสมัครเป็นนักศึกษาสมทบโดยตรงที่คณะสถิติประยุกต์
 • เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ ใบสมัคร, สำเนา transcript, สำเนาปริญญาบัตร (ถ้ามี), สำเนาบัตรประชาชน, รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 3 รูป, ใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน (สำหรับผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาปริญญาตรีปี 4)

รายละเอียดอื่น ๆ

 • ภาคสมทบสามารถเลือกสมัครได้ทั้งปริญญาโทภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงศุกร์) และปริญญาโทภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์อาทิตย์)
 • ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนปริญญาโทภาคสมทบประกอบด้วย
  • ค่าหน่วยกิต (ตามที่ลงทะเบียนจริง): ภาคปกติหน่วยกิตละ 1,500 บาท และ ภาคพิเศษหน่วยกิตละ 3,500 บาท
  • ค่าบำรุงการศึกษาและค่าอื่น ๆ (เหมาต่อหนึ่งภาคการศึกษา) : ประมาณ 5,500 – 6,500 บาท
 • ผลการศึกษาที่ได้จากการเรียนภาคสมทบสามารถโอนเป็นหน่วยกิตปริญญาโทได้ภายใน 3 ปี