การรับสมัครปริญญาโทภาคกลางวันวันธรรมดา

คุณสมบัติผู้สมัคร 3 กรณี

  • อ่านรายละเอียดและเกณฑ์ของสถาบันในการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1, 2 และ 3 ได้ ที่นี่
 กรณีปกติกรณีประสบการณ์กรณีทุนการศึกษา
วิธีการคัดเลือกข้อเขียน + สัมภาษณ์สัมภาษณ์สัมภาษณ์
จบป.ตรีตรงสาขาหรือใกล้เคียง
เกรดเฉลี่ยสะสมป.ตรีอย่างน้อย 2.5
มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีหลังจบป.ตรี

กำหนดการรับสมัครล่าสุด

 กรณีปกติกรณีประสบการณ์กรณีทุนการศึกษา
เปิดภาคการศึกษา8 ม.ค. 25618 ม.ค. 25618 ม.ค. 2561
สมัครออนไลน์บัดนี้ถึง 20 ส.ค. 2560บัดนี้ถึง 1 ต.ค. 2560บัดนี้ถึง 1 ต.ค. 2560
สมัครด้วยตนเอง21 ส.ค. - 1 ก.ย. 25602 - 13 ต.ค. 25602 - 13 ต.ค. 2560
สอบข้อเขียน16 ก.ย. 2560----
สอบสัมภาษณ์คณะสถิติประยุกต์30 ต.ค. 256030 ต.ค. 256030 ต.ค. 2560
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก
13 พ.ย. 256013 พ.ย. 256013 พ.ย. 2560
ขึ้นทะเบียนนักศึกษา20 - 23 พ.ย. 256020 - 23 พ.ย. 256020 - 23 พ.ย. 2560
ปฐมนิเทศ7 ธ.ค. 25607 ธ.ค. 25607 ธ.ค. 2560
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบ
  • ประกาศผลสอบข้อเขียน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คณะสถิติประยุกต์  
  • ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ

ช่องทางการสมัคร 2 ช่องทาง

  1. สมัครออนไลน์: ที่นี่
  2. สมัครด้วยตนเอง: ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่ และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองที่กองบริการการศึกษา ชั้น 3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดอื่น ๆ

  • ในการรับสมัคร 1 ครั้งผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครคณะสถิติประยุกต์ได้มากกว่า 1 ประเภท เช่น ยื่นใบสมัครกรณีประสบการณ์และกรณีทุนพร้อมกัน, ยื่นใบสมัคร 2 สาขาพร้อมกัน, ยื่นใบสมัครกรณีทุนประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และ ประเภทที่ 3 พร้อมกันในคราวเดียว เป็นต้น
  • การสมัครกรณีทุนการศึกษา ประเภทของทุนที่ผู้สมัครเลือกมาอาจถูกพิจารณาเปลี่ยนให้สูงขึ้นหรือต่ำลงได้ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ
  • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรปริญญาโทภาคปกติ คณะสถิติประยุกต์ ประมาณ 70,000 บาท ดังรายละเอียดแจกแจง ที่นี่