บทความประเภทงานเขียน

บทความประเภทงานเขียนให้ความรู้จากหลักสูตรปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาเอก InterActive Media science (I-AM) คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กรุงเทพฯ